Bewust tussen beide(n)?

 

Onderschrift zoals biografie, speakers etc.etc.

Download de volledige inaugurele rede

Mijnheer de Rector Magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

In dit bijzondere college wil ik u een aantal ontwikkelingen schetsen
die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van interim-
management. Met u wil ik overzien waar interim-management na 40
jaar is beland en waar het zich naar toe kan ontwikkelen. Ik kom
daarbij tot de conclusie dat het overgrote deel van het werk dat nu
door interim-managers uitgevoerd wordt, gewoon werk is; interim-
management in de variant van sourcing. Daarnaast kan een redelijk
aantal opdrachten die door interim-managers uitgevoerd worden,
geduid worden als strategisch/interventie- of veranderkundig interim-
management. Een vorm van dienstverlening die voorlopig niet weg te
denken is, maar naar mijn mening zijn eigen professionele positie
moet verstevigen.
Naar de toekomst kijkend kom ik tot de conclusie dat zowel
management als interim-management uit een geheel ander vaatje
zullen moeten tappen. Met de samenlevingscontext van 1970 als
ijkpunt – het moment waarop het professionele interim-management
ontstaan is – in vergelijking tot de huidige context, zien wij wezenlijke
veranderingen: de opkomst van de netwerksamenleving, ICT
doorbraken, flexibilisering, marktwerking, mondialisering en
individualisering, hetgeen diversiteit in volle omvang tot gevolg heeft.leo5
Ik zal ingaan op het permanente karakter van deze veranderingen en
de snelheid waarmee deze en nieuwe veranderingen op ons af komen.
Deze permanente turbulentie en elkaar overlappende en tegenstrijdige
ontwikkelingen, zullen veel vragen van leiderschap. En om
leiderschap zal het gaan in de nabije toekomst. Leiderschap dat te
maken krijgt met vraagstukken waarvoor geen eenduidige antwoorden
beschikbaar zijn, de zogenaamde ‘wicked problems’. Deze kenmerken
zich door onbepaaldheid, onbegrensdheid, immense verwevenheid en

fundamentele onzekerheid. Het betreft vraagstukken waarop geen
sluitende antwoorden meer zijn, die zich niet meer laten oplossen
vanuit de klassieke verticaal/hiërarchische benaderingen of de New
(public) Management stroming, welke gefundeerd is op het
neoliberale erfgoed van Reagan en Tatcher.
In deze benaderingen zijn er altijd oplossingen, ook voor complexe
problemen, omdat ze behandeld worden als tamme vraagstukken,
waarbij ‘smart’ het toverwoord is. Hierbij gaat het om een meer
geavanceerde uiting van onzekerheidsreductie, waarbij een sterke
instrumentele en technologische benadering van de werkelijkheid de
inslag is. Men poogt greep te krijgen door alles in smart criteria en
meetbare eenheden uiteen te leggen. Veelal gaat dit samen met
scenariomethodieken. Ik ben van mening dat een verandering naar
New (Public) Leadership noodzakelijk is. Leiderschap dat zich
onttrekt aan de ordenende greep van ‘in control’ te moeten zijn,
leiderschap dat in contact staat en in verbinding is met de dagelijkse
werkelijkheid en daaraan zijn gezag ontleent, om zodoende richting te
geven aan organisaties en samenleving. In interactie met elkaar
kunnen wij dan betekenis geven aan de zich steeds wijzigende
omstandigheden. Een sociaal constructivistisch perspectief is daarbij
voor mij het uitgangspunt.
Ik schets een beeld van de interim-manager, die in de rol van de
‘derde’, de schakelende zingever, zijn toegevoegde waarde heeft. Ik
citeer hier Prof. Mirko Noordergraag: “De interim-manager die
kapitaal vertegenwoordigt als hij in complexe, gevoelige en
innovatieve projecten in verbinding is met zijn omgeving, die
processen weet te bespelen en maatschappelijk engagement aan de dag
weet te leggen”.
Tot slot zal ik ingaan op de vormgeving en de intensivering van
onderwijs en onderzoek